Stäng

 
Gäsene tingshus

Lag, ordning och kulturminnesmärkt historia inryms i Gäsene tingshus från 1700-talet. Byggnaden är nu till största delen museum, och bjuder på både estetiska och kunskapsmässiga upplevelser. Till exempel är klottret i arresterna fortfarande kvar.

Bland en av många kulturmiljöer i Herrljunga kommun finns det två kulturminnesmärkta byggnader – den ena är det välbevarade Gäsene tingshus från 1700-talet.

Enligt vad som framgår av gamla domböcker var tingsplatserna under de första decennierna av 1600-talet ambulerande inom häradet. Vid tinget den 19 juni 1644 anges Ljung för första gången som ”rättan tingsstad”.

Ny byggnad för lag och ordning

Förutom kyrkan var häradets tingsplats den viktigaste mötesplatsen för människor i äldre tid. Långt tillbaka i tiden fanns emellertid inga fasta tingsplatser utan tingen ambulerade mellan socknarnas olika byar och gårdar. Under 1600-talet organiserades rättsväsendet i fastare former och statsmakten verkade för att särskilda tingshus skulle uppföras. För att underlätta resor och inkvartering av tingsbesökarna fördes tingsförhandlingarna i många fall i närheten av eller i en gästgivargård. Vid 1700-talets början ersattes många äldre tingshus av trä med helt nya institutionsbyggnader i sten.

Från sent 1700-tal fick överintendentsämbetet skyldighet att granska projekt till allmänna byggnader i landet och från denna tid finns ett flertal ritningar för tingshus bevarade.

Efter ett beslut av Kungl Maj:t påbörjades 1774 uppförandet av den nuvarande byggnaden, som togs i bruk för sitt ändamål 2 oktober 1776. Byggnaden var från början i ett plan men år 1823 påbyggdes övervåningen av trä, varvid rättens sessionssal flyttades en trappa upp. En veranda byggdes till år 1898, men togs bort vid restaureringen 1957.

Sista tinget hölls i december år 1947 varefter Gäsene Härads tingslag uppgick i nybildade Borås Domsaga. Tingshuset inköptes av Gäsene kommun och planer fanns på att modernisera huset och bygga om det för att användas i den kommunala förvaltningen. Dock visade det sig bli för dyrt och istället förordades rivning. Något som lyckligtvis inte skedde.

I bebyggelsemiljön runt Gäsene tingshus fanns också tidigare en gästgiverigård. På 1920-talet uppfördes det ett hotell på platsen som tragiskt brann ner 1993.

Klotter och hål i taket efter rymling

1898 satt en av bygdens söner som var listigare än sina väktare i häktet. Med ett insmugglat sågblad tog han sig ut genom det tjocka taket och rymde till Amerika. Rymlingen återvände aldrig, men hålet i bjälklaget finns kvar än i dag.

I tingshusets arrester finns klotter på väggarna fortfarande bevarat från tiden när huset var i bruk och skänker byggnaden autencitet. Klottret tillsammans med ursprungliga material och byggnadstekniker, tidigare lagningar och övrig patina bidrar även till byggnadens pedagogiska värde samt estetiska upplevelser.

Bottenvåningen är till största delen museum och sköts och förvaltas av Gäsene Hembygds- och fornminnesförening samt stiftelsen för Gäsene tingshus.

Är du i närheten?

Vi har fått in tips på spännande platser i Herrljunga kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.