Stäng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016
Verksamhetsberättelse
Västarvets Hemslöjdskonsulenter
Detta är Västarvets hemslöjdskonsulenter
På Västarvet arbetar sju hemslöjdskonsulenter med främjande av hemslöjd. Arbetet utförs i nära samverkan med civilsamhället, privata aktörer, kommuner och kultur- och utbildningsinstitutioner.
Mer
Podcast
Verksamhetsberättelsen finns även i talad form som podcast med fördjupande reflektioner i några av årets aktiviteter och projekt. Lyssna på podcasten här.
Barn
20 procent av Västra Götalands befolkning är barn. Att få utveckla sina skapande förmågor genom att delta i kulturlivet är en rättighet som barn har. Förutom att bidra till en estetisk bildning och att ge uttryck för sin kreativitet kan barns möten med kultur ge bildningseffekter ur ett samhälleligt perspektiv med utveckling av förmågan till kritiskt tänkande.
Mer
Unga
Barn och unga är prioriterade målgrupper i Västra Götalands regionala kulturstrategi och även i den treåriga kulturplanen. Där står att läsa att ”Offentligt finansierad kulturverksamhet har ansvar för att främja barn och ungas rättigheter”.
Mer
Jämställdhet, jämlikhet och mångfald
Mer
Internationella samarbeten
Att genom ett vidgat och fördjupat kulturutbyte med andra regioner öka internationaliseringen är ett strategiskt område fastställt av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd. Slöjdutövandets ovilja att förhålla sig till nationella gränser tillsammans med dess möjlighet att verka utan talade ord lämpar sig väl för internationella samarbeten.
Mer
Samarbete med civilsamhället
Nätverken och organisationerna i det civila samhället är många: makerrörelsen har under de senaste åren etablerat sig på flera platser i regionen; de tre ideella länshemslöjdsföreningarna i regionen har nästan 3000 medlemmar; nätbaserade nätverk samlar intressegrupper och olika sammanslutningar träffas för att sticka, tälja, brodera eller utöva craftivism tillsammans.
Mer
Kunskapsförmedling
Förmedlingen av slöjdkunskap sker på många sätt och på olika nivåer. Via kurser, framförallt på Nääs, finns möjlighet till fördjupning i slöjdtekniker medan den digitala kommunikationen syftar till informationsdelning om aktiviteter där kunskap finns tillgänglig. Via Arenaveckor i två kommuner knyts nya kontakter som leder till aktiviteter men som också ökar kännedomen om den kompetens som hemslöjdskonsulenterna besitter eller kan hänvisa till.
Mer
Näring
I Västra Götalands kulturplan 2016-2019 går att läsa ”Hemslöjd är ett område som ligger nära näringslivet och lämpar sig väl för att skapa möten, dialog och utbyten mellan människor med olika kultur och bakgrund”. Flera av regionens slöjdföretagare arbetar idag med möten och dialog, både språklig och materialbaserad.
Mer
Personal
Läs mer
Vill du veta mer?
Kontakta oss
Tack till våra samarbetsparter
Alla våra partners