Stäng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017
Verksamhetsberättelse
Västarvets hemslöjdskonsulenter
Detta är Västarvets hemslöjdskonsulenter
På Västarvet arbetar hemslöjdskonsulenter med främjande av hemslöjd  i regionen. Arbetet utförs i nära samverkan med civilsamhälle, privata aktörer, kommuner och kultur-  och utbildningsinstitutioner.
Läs mer
Barn
20 procent av Västra Götalands befolkning är barn. Att få utveckla sina skapande förmågor genom att delta i kulturlivet är en rättighet som barn har. Förutom att bidra till en estetisk bildning och att ge uttryck för sin kreativitet kan barns möten med kultur ge bildningseffekter ur ett samhälleligt perspektiv med utveckling av förmågan till kritiskt tänkande.
Läs mer
Unga
Barn och unga är prioriterade målgrupper i Västra Götalands regionala kulturstrategi och även i den treåriga kulturplanen. Där står att läsa att ”Offentligt finansierad kulturverksamhet har ansvar för att främja barn och ungas rättigheter”. Ett slöjdläger genomfördes för femte året i rad med unga initiativtagare och Hemslöjdskonsulenterna tog emot praktikanter och anställde en studentmedarbetare.
Läs mer
Jämställdhet, Jämlikhet och Mångfald
Inom slöjdens område är kvinnor en dominerande grupp både när det gäller produktion och konsumtion av kulturen. Detta står i kontrast till många andra kulturområden där män i större del är producenter medan kvinnor generellt är större kulturkonsumenter. Dock finns det andra ojämlika förhållanden där särskild uppmärksamhet bör riktas för att öka allas lika möjligheter att skapa och ta del av slöjd. I projektet Slöjd Cultures läggs ett särskilt fokus på hemslöjdskonsulenternas arbetsmetoder för vidgat deltagande, växande nätverk och nya möten.
Läs mer
Internationella samarbeten
Att genom ett vidgat och fördjupat kulturutbyte med andra regioner öka internationaliseringen är ett strategiskt område fastställt av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd.
Läs mer
Samarbete med civilsamhället
Nätverken och organisationerna i det civila samhället är många: makerrörelsen har under de senaste åren etablerat sig på flera platser i regionen; de tre ideella länshemslöjdsföreningarna i regionen har nästan 3000 medlemmar; nätbaserade nätverk samlar intressegrupper och olika sammanslutningar träffas för att sticka, tälja, brodera eller utöva craftivism tillsammans.
Läs mer
Kunskapsförmedling
Förmedlingen av slöjdkunskap sker på många sätt och på olika nivåer. Via kurser, framförallt på Nääs, finns möjlighet till fördjupning i slöjdtekniker medan den digitala kommunikationen syftar till informationsdelning om aktiviteter där kunskap finns tillgänglig. Via Arenaveckor i två kommuner knyts nya kontakter som leder till aktiviteter men som också ökar kännedomen om den kompetens som hemslöjdskonsulenterna besitter eller kan hänvisa till.
Läs mer
Näring
I Västra Götalands kulturplan 2016-2019 går att läsa ” Hemslöjd är ett område som ligger nära näringslivet och lämpar sig väl för att skapa möten, dialog och utbyten mellan människor med olika kultur och bakgrund”.
Läs mer
Personal
Läs mer
Vill du veta mer?
Läs mer
Tack till våra samarbetspartners
Läs mer