Stäng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jämlik kultur på Lödöse museum
kulturupplevelser för alla
Jämlik kultur - finns det?
Alla har rätt till kultur. Det är en demokratisk rättighet. I våra verksamheter är vi bärare av demokratiska värden. Vi vill vara inkluderande, men vet också att det finns hinder för vissa personer eller grupper. Med Jämlik kultur vill vi skapa ett museum för alla.
Läs mer
Jämlik kultur på Lödöse museum
Kulturinstitutioner som bibliotek och museer är många gånger svåra platser för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förkortat NPF, exempelvis autism. Det vill vi ändra på! Vi vill att alla ska kunna ta del av vårt kulturutbud. Vi vill erbjuda en jämlik kultur!
Läs mer
OM NPF, tillgänglighet och föreningen Attention
NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som till exempel dyslexi, autism, aspergers syndrom eller ADHD. Riksförbundet Attention är en ideell förening som jobbar för att motverka utanförskap och att barn (och vuxna) ska kunna tillgodogöra sig upplevelser på lika villkor.
Läs mer
En inkluderande museipedagogik
Som museipedagog möter man varje år ett stort antal klasser med barn och ungdomar i alla åldrar från förskola till unga vuxna. Varje person som kliver in genom dörrarna på Lödöse museum har olika förutsättningar, önskemål och behov. Vilka metoder och redskap kan vi använda för upplevelsen ska bli givande för alla?
Läs mer
Museet - en obegriplig miljö?
Eleverna som kommer till museet har ibland svårt med kommunikation, minne, exekutiva funktioner och motoriska och sensoriska färdigheter. Det sociala spelet i leken hos barn kan bli oöverstigligt svårt, men det finns verktyg att använda.
Läs mer
Ett bibliotek för alla
Lödöse museum rymmer också ett bibliotek. Och på Lödöse museum och bibliotek i Lilla Edets kommun strävar vi efter att alla besökare och låntagare, trots olika förutsättningar, ska känna sig välkomna. Biblioteket och museet ska vara tillgängligt för alla!
Läs mer
En tillgänglig upplevelse
Intervju med Marie Schmidt, pedagog på Lödöse museum, om tillgänglighet och alla människors demokratiska rätt till kulturupplevelser. Intervjun gjordes i april 2017, inför byggandet av museets sensoriska rum.
Sensoriska hjälpmedel
Människan har sju sinnen där vi upplever och uppfattar olika saker. Sinnena finns till för att dels förmedla information till denne om både yttervärlden och den själv. För att lyckas med pedagogiken behöver man har medvetna strategier kring ljud och ljus, miljöer och material.
Läs mer
Drama, dans och förmedling
Vi har på Lödöse museum ofta använt drama som ett pedagogiskt verktyg att förmedla historia. Både regelrätta dramavisningar där personer från medeltidens Lödöse dyker upp och berättar till interaktiva dramavisningar där eleverna spelar en aktiv roll i hur visningen utvecklas.
Läs mer
"Använd sinnena"
Intervju med Magdalena Bjärneroth, speciallärare Öjersjö Brunns särskola, som berättar om sina erfarenheter som pedagog för särskolan.
Läs mer
"Ett gott samspel"
Intervju med Carina Rådenmark, Eldorado kulturhus, ett kulturhus för personer med grav medfödd intellektuell funktionsnedsättning i Göteborg.
Läs mer
En jämlik framtid
Projektet Jämlik kultur har pågått under ett par år i Västarvet och nu har det sensoriska rummet på Lödöse museum öppnat. Satsningen har fått mycket positiva reaktioner och nu väntar en mer jämlik och tillgänglig framtid på museet.
Läs mer
Mänskliga rättigheter i Västarvet
Som grundläggande styrdokument för människorättsbaserat arbete gäller FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, dess artiklar och konventioner. Västra Götalandsregionen ligger i framkant när det gäller det strategiska arbetet kring mänskliga rättigheter.
Läs mer